POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Zgodnie z art.13.ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w skrócie RODO informujemy, że właścicielem sklepu internetowego oraz administratorem danych osobowych jest Firma

 

Mediect Polska Sp. z.o.o

Tyśmienica 240

21-200 Parczew

Polska

 

Administrator Sklepu internetowego www.mediectpolska.com dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, dotyczących Klientów sklepu internetowego www.mediectpolska.com. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniając ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, ich utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Podczas rejestracji w sklepie internetowym mediectpolska.com są zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, płeć, numer telefonu nazwa firmy NIP firmy.

e-mail, IP.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 6 RODO Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta podczas obsługi zamówienia, analizy odwiedzin sklepu internetowego www.mediectpolska.com oraz w celach marketingowych.

 

Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem sklepu internetowego www.mediectpolska.com

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, działań marketingowych i prowadzenia Konta Klienta w sklepie internetowym  www.mediectpolska.com . Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

-usunięcia lub wycofania zgody przez osobę, której dotyczą dane osobowe,

-po 10 latach, kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje żadnych działań

-po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są niedokładne lub nieaktualne

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko mogą być przechowywane przez okres trzech kolejnych lat dla celów rozpatrywania skarg, reklamacji oraz roszczeń związanych ze świadczonymi usługami przez sklep internetowy  www.mediectpolska.com

Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingu.

Dane dotyczące zamówień towarów, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas zapisanych na urządzeniach plików cookies

Państwa dane osobowe dotyczące zachowań  wyboru treści marketingowych i preferencji wykorzystywane mogą być do analizy danych potrzebnych do podjęcia działań w sferze prowadzonej działalności gospodarczej, marketingowych lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przekazujemy Państwa dane osobowe następującym odbiorcom:

-organom państwowym, np. policja, prokuratura, GIODO, Prezes UOKiK jeżeli zwrócą się do nas o ich udostępnienie.

 

 1. Na podstawie RODO mają Państwo prawo do
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych w terminie miesiąca od otrzymania żądania udzieli Państwu informacji o podjętych działaniach.

 

 1. Na podstawie art.15 RODO macie Państwo prawo uzyskania informacji od Administratora danych osobowych, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane macie Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych
 • uzyskania informacji o celu przetwarzania, odbiorcach tych danych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazywaniem tych danych poza UE
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeżeli chcecie Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie swojego żądania na adres www.mediectpolska@gmail.com

Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne macie prawo żądania (art.16 RODO) od Administratora niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych.

Jeżeli chcecie Państwo zażądać sprostowania lub uzupełnienia danych prosimy zgłosić żądanie na adres e-mail www.mediectpolska@gmail.com

Jeżeli dokonaliście Państwo rejestracji w sklepie internetowym swoje dane osobowe możecie sprostować lub uzupełnić samodzielnie logując się na swoje konto w Sklepie internetowym www.mediectpolska.com

 

Na podstawie art. 17 RODO macie Państwo prawo do żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych gdy:

 • Wasze dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane
 • wycofaliście zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych
 • Wasze dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • wnieśliście sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 • Wnieśliście sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecia.

Pomimo Waszego żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Wasze dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym ma obowiązek Was poinformować.

Jeżeli chcecie zażądać usunięcia Waszych danych proszę o zgłoszenie Waszych żądań na adres e-mail: www.mediectpolska@gmail.com

 

Na podst. art. 18 RODO macie Państwo do żądania ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych w przypadku, gdy:

 • kwestionujecie prawidłowość Waszych danych osobowych
 • przetwarzanie Waszych danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądacie ograniczenia ich przetwarzania
 • Wasze dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Waszych roszczeń
 • zgłosiliście sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych na czas potrzebny do stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Waszym sprzeciwie

Jeżeli chcecie zażądać ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych zgłoście wasze żądanie na adres e-mail www.mediectpolska@gmail.com

 

Na post. Art. 20 RODO macie Prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych, Waszych danych osobowych w powszechnie używanym formacie oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możecie też zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Wasze dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeżeli chcecie zażądać przeniesienia Waszych danych osobowych zgłoście wasze żądanie na adres e-mail www.mediectpolska@gmail.com

 

Macie prawo (art.21 RODO) w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Jeżeli chcecie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych, zgłoście swoje żądanie na adres e-mail www.mediectpolska@gmail.com

 

Możecie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Waszej zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli chcecie cofnąć zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych zgłoście Wasze żądanie na adres e-mail www.mediectpolska@gmail.com lub skorzystajcie z odpowiednich funkcji na swoim koncie w sklepie internetowym www.mediectpolska.com

 

Jeżeli sądzicie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza RODO macie prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).